Aanmeldformulier CvAVanaf 2014 heeft het SWV de taak om te beslissen of een leerling wordt toegelaten tot het Voortgezet Speciaal Onderwijs. Om te beslissen over de toelating van een leerling tot het Voortgezet Speciaal Onderwijs wordt advies gevraagd aan de CvA.

De toewijzing van een Toelaatbaarheidsverklaring is een besluit in de zin van de Algemene Wet Bestuursrecht. Het is mogelijk om tegen die beslissing bezwaar te maken of in beroep te gaan. Bij een positief VSO-advies geeft de CvA een verklaring af waarin het advies vermeld is.

De duur van een Toelaatbaarheidsverklaring is minstens één jaar. Mocht verlenging van de indicatie na dat jaar nog nodig zijn, dan kan er een herindicatie aangevraagd worden. Wanneer bij de behandeling van de aanvraag duidelijk is dat een leerling niet terug zal keren naar het regulier onderwijs is een verklaring mogelijk die geldig is voor de gehele schoolloopbaan. De CvA zal de aanmeldingen, plaatsingen en terugplaatsingen monitoren.

Formeel kan een TLV tot uiterlijk 18 jaar aangevraagd worden. Een VSO school kan tot maximaal 21 jaar een verlenging aanvragen bij het Samenwerkingsverband als daar gegronde redenen (medisch) voor zijn. Deze gegronde redenen dienen wel aantoonbaar (medisch dossier) te worden onderbouwd.

Een VSO leerling die schakelt naar het MBO heeft geen recht meer op de afgegeven TLV.
Schakelt deze leerling echter weer terug naar het VSO, dan gaat de TLV weer van start als de geldigheidsperiode nog niet verstreken is.

Het Stroomschema Passend Onderwijs geeft weer ‘wie de TLV’ dient af te geven.

Om te bepalen of het SWV Zuidoost-Drenthe VO 22.02 inderdaad het Samenwerkingsverband is dat de TLV zal afgeven, dient er als eerste altijd gekeken te worden naar de postcode (waar woont de leerling). Valt deze postcode binnen de Regio van ons Samenwerkingsverband dan is SWV Zuidoost-Drenthe VO 22.02 van toepassing.

De Wet Passend Onderwijs onderscheidt de volgende drie categorieën voor zware ondersteuning:

  • categorie laag
  • categorie midden
  • categorie hoog

Het SWV bewaart de gegevens tot drie jaar na afloop van de beoordeling van de toelaatbaarheid van de leerling tot het Voorgezet Speciaal Onderwijs.

De ouder(s)/verzorger(s) dienen hun zoon/dochter zelf aan te melden bij het VSO in de regio die de gewenste ondersteuning biedt.

Downloads:
Wie kan een TLV VSO aanvragen 
Aanmeldformulier CvA

Handleiding CvA 2018-2019

Hosting & Design door Hokla, Hosting & Webdesign