De CvA is een orgaan dat namens het bestuur van het SWV de wettelijke taken uitvoert t.a.v. het arrangeren met de bijbehorende “verplichte” Arrangementen: TLV’s PrO, Cluster 3 of Cluster 4. Tevens adviseert de CvA het SWV als geheel dan wel de afzonderlijke scholen rondom de toepassing van de Flexibele Arrangementen. Aangezien de CvA handelt namens het bestuur van het SWV, is het verantwoord in verband met de onafhankelijke rol, dat de directeur van het SWV ook technisch voorzitter is van de CvA. Via de link Formulier Vastgesteld Arrangement vindt u de arrangementen welke afgegeven kunnen worden.

De CvA kent een Arrangement toe, welke door de directeur SWV bekrachtigt wordt tot besluit.

Taken van de CvA zijn:

 • De CvA geeft Toelaatbaarheidsverklaringen af voor PrO, Cluster 3 of Cluster 4.
 • De CvA geeft (op verzoek VO) een Flexibel Arrangement (FA) af, daarmee zijn leerlingen plaatsbaar in Leerroutes binnen de Onderwijslocatie van het SWV, t.w.:
  – 2e leerjaar
  – DE KAVO (Kennisoverdracht Autisme in het Voortgezet Onderwijs)
  – DE LINK
  – HVASS
  – TRACK
 • De CvA adviseert over de plaatsing van leerlingen, ook voor het V(S)O.
 • De CvA geeft handelingsadviezen mee op basis waarvan het Ontwikkelingsperspectief Plan (OPP) samen met de leerling en de wettelijke vertegenwoordiger(s) aangevuld kan worden. De mogelijkheden, maar ook de ondersteunings- en begeleidingsvraag van de leerling staan hierbij centraal.

De CvA brengt op verzoek advies uit over de inrichting van de bovenschoolse ondersteuning en voorzieningen.

Als afgeleide van de primaire taak draagt de CvA zorg voor:

 • Toezicht op de afgesproken uniformiteit t.a.v. de samenstelling van de dossiers.
 • Opstellen van een tijdpad voor de aanlevering van de adviezen.
 • De CvA kan om advies gevraagd worden bij het opstellen van de Handleiding CvA

Bij het formuleren van het advies zal de CvA gebruik maken van een aantal deskundigen en de vastgestelde inhoudelijke criteria hanteren.

1.2          Samenstelling van de CvA

Per 01-08-2017 is de Commissie als volgt samengesteld:

 • directeur SWV, technisch voorzitter;
 • lid, namens het VO;
 • lid, namens het PrO;
 • lid, namens het Expertisecentrum, orthopedagoog/generalist of GZ psycholoog;
 • lid, namens Cluster 3, orthopedagoog/generalist of GZ psycholoog;
 • lid, namens Cluster 4, orthopedagoog/ generalist of GZ psycholoog.

NB: Op afroep kunnen externe deskundigen (waaronder jeugdarts) deel uitmaken van de Commissie.
NB: De CvA wordt ondersteund door een Front Office medewerker.

In de Handleiding CvA 2018-2019 zijn o.a. de procedures, criteria etc. beschreven omtrent de diverse arrangementen die de CvA kan arrangeren.

Hosting & Design door Hokla, Hosting & Webdesign